four opera arias – for the ballet gulbenkian (1996)